Yhdistyksen säännöt (29.1.2021)Yhdistyksen nimi on Suomen fysiatriyhdistys ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Finnish Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


Yhdistyksen tarkoituksena on olla fysiatriasta ja kuntoutuksesta kiinnostuneiden lääkärien ammatillisena yhdyssiteenä ja edistää alan tutkimusta sekä kehittää sen käytännön soveltamista.


Yhdistys kehittää ja pitää yllä jäsentensä ammattipätevyyttä järjestämällä koulutuksia ja tukemalla alan tutkimusta sekä tekemällä yhteistyötä muiden kotimaisten ja kansainvälisten yhdistysten kanssa.


Yhdistyksen kielenä on suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomenkielellä.


Yhdistys voi vastaanottaa toimintansa tukemiseksi lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.


Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen harkinnan mukaan lääkäri, joka tahtoo edistää yhdistyksen tarkoituksia ja joka pyytää jäseneksi pääsyä hallitukselta. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajana toiminut ja fysiatrian alalla ansioitunut henkilö. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua fysiatriaa ja kuntoutusta merkittävästi edistänyt henkilö. Kunniapuheenjohtajaksi sekä kunnia-jakirjeenvaihtajajäseneksi   henkilöistä tulee tehdä perusteltu esitys hallitukselle, joka laatii esityksen kokoukselle. Valinta tapahtuu vaalilla suljetuin lipuin tai elektronisena äänestyksenä. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.


Yhdistyksestä erotessa tai erotettaessa toimitaan kuten yhdistyslaissa on sanottu. Jos jäsen muistutuksesta huolimatta kahtena peräkkäisenä vuonna jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi hallitus katsoa hänet eronneeksi.


Kaikki jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, josta kunniapuheenjohtaja, kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet ovat vapautettuja. Kannatusjäseniltä vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruuden määrää hallitus.


Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus joko omasta aloitteestaan tai jos vähintään viisi yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Yhdistyksen koollekutsumisesta ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla ja tarvittaessa myös Suomen Lääkärilehdessä. Kokouskutsussa on, mikäli mahdollista, ilmoitettava käsiteltävät asiat ja ainakin yhdistyslain 14§:ssä mainituissa tapauksissa.

10§
Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt ja päättää heidän tehtävistään ja palkkauksestaan. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä häneltä vaatii. Hallitus voi asettaa keskuudestaan ja yhdistyksen jäsenistä toimikuntia, joihin voidaan valita jäseneksi asiantuntijoita yhdistyksen ulkopuoleltakin. Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asiat niiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti, edustaa yhdistystä ja käyttää sen puhevaltaa.

11§
Yhdistyksen tilivuosi päättyy lokakuun viimeinen päivä ja uusi alkaa marraskuun ensimmäinen päivä. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee helmikuun 15 päivään mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

13§
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä tai elektronisesti äänestäen, ellei näissä säännöissä ole nimenomaan toisin mainittu. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin tai elektronisesti äänestäen, jos joku yhdistyksen jäsenistä sitä pyytää. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, paitsi kun kysymyksessä on jäsenen erottaminen, kunniapuheenjohtajaksi ja –jäseneksi kutsuminen, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen, joissa tapauksissa vaaditaan ¾ annetuista äänistä.

14§
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään ennen maaliskuun loppua, käsitellään seuraavat asiat: valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa; esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille; määrätään vuosimaksun suuruus; valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta hallituksen jäsentä sekä sihteeri; valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15§
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistykselle kirjallisesti. Hallituksen on annettava asiasta tieto yhdistyksen jäsenille yhden kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus on jätetty hallitukselle, minkä jälkeen asia on käsiteltävä yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Jos yhdistys lopettaa toimintansa on sen varat luovutettava Suomen Lääkäriliitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta vastaavalla tavalla.